vytvárame nový priestor na starom...

Mapa s?dla spolo?nosti

Kde n??s n??jdete
 
Slovensko je mal? - vytvorme nov?? priestor na starom!
GAVKUM spol. s r.o. - váš spo?ahlivý partner v oblasti búracích prác a recyklácie stavebných odpadov.
 
Spolo?nos?? GAVKUM spol. s r.o., bola zalo??ená v roku 1992. U?? v ?ase vzniku kládla ve?ký dôraz na komplexné slu??by v oblasti búracích prác bez oh?adu na druh stavebných konštrukcií. Realizáciou búracích prác vzniká ve?ké mno??stvo stavebných odpadov. Pre našu spolo?nos?? je samozrejmos??ou ich likvidácia, prípadne opätovné vyu??itie vybúraných hmôt, ?o v prvom rade znamená ochranu ??ivotného prostredia a sú?asne zni??uje finan?né náklady investora na odstránenie stavby.
 
V sú?asnej dobe je spolo?nos?? kompaktný celok, zohraný tím s kvalitnou vnútornou organizáciou a v špi?kovom profesionálnom obsadení v riadiacich i robotníckych profesiách. Spolo?nos?? vlastní moderný strojný park pre zabezpe?enie ponúkaných prác.

 
Základnou filozofiou spolo?nosti je:

  • kvalitne vykonaná práca
  • vysoká motivácia pracovníkov
  • flexibilita
  • dodr??anie zmluvných termínov
  • profesionálne vykonanie ponúkaných prác
  • rozumná cena za realizáciu

 
Slu??by poskytované spolo?nos??ou sú:

  • búracie práce
  • demontá?? oce?ových konštrukcií
  • zemné práce
  • recyklácia stavebných odpadov